07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatı ile “Onur İnşaat Yazılım Bilgisayar Enerji Reklam Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi” (Onur Enerji) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile Carbon Ninja ziyaretçileri ve tüm kullanıcıların bilgisine sunarız.

Bu Aydınlatma Metni Carbon Ninja’yı kullanan tüm Kullanıcılar ile Carbon Ninja üzerinden Onur Enerji’ye verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. Carbon Ninja’yı ziyaret etmek, kullanıcı üyelik formu ve/veya bilgi formunu doldurmak suretiyle, Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

1. Onur Enerji, Carbon Ninja hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Onur Enerji tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Onur Enerji ile paylaşılan ya da paylaşılacak size ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Onur Enerji tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli: Veri sorumlusu sıfatı ile Onur Enerji tarafından ya da Carbon Ninja ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Onur Enerji tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Onur Enerji tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri: Veri sorumlusu sıfatı ile Onur Enerji, Carbon Ninja üzerinden yerine getirdiği hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya Kullanıcılar ve üçüncü kişileri bir araya getirmek ve bu kişilerin etkin iletişim kurmasını sağlamak amacıyla ya da Carbon Ninja’nın kontrolünü sağlamak ve Carbon Ninja’yı geliştirmek, Carbon Ninja’nın hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. Kişisel verileriniz yalnızca işbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece saklanacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar: Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Onur Enerji ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar şunlardır: her nevi resmi merci ve kurumlar, Carbon Ninja’ya üye kullanıcılar, Onur Enerji’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Carbon Ninja, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, Carbon Ninja ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) /internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6. Çerez (Cookie) Kullanımı: Çerezler, Carbon Ninja’yı ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Onur Enerji, Carbon Ninja ziyaretçilerinin Carbon Ninja’yı en verimli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, bu Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

7. Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Onur Enerji, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 • Onur Enerji’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Onur Enerji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

8. Kanun’un 11. maddesi uyarınca Onur Enerji’ye başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Onur Enerji adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür.

Onur Enerji, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacağını bildirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME Onur Enerji tarafından yukarıda bilgime sunulan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki Aydınlatma Metni’ni okudum ve onaylıyorum.

Carbon.Ninja’ya Katılın!

28M+ kWh potansiyele ulaştık ve büyümeye devam ediyoruz. Alfa sürümümüz şu an için ücretsiz. E-posta adresiniz ile hemen katılın ve enerjiyi verimli kullanmak için ilk adımınızı atın.